Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (versie september 2018)

JustSki: de vennootschap onder firma JustSki vof, gevestigd Choorstraat 10, 2611 JG Delft. JustSki is een bemiddelingsbureau dat via haar “Website” (domeinnaam www.JustSki.nl) een online platform exploiteert waarop skileraren en skileerlingen met elkaar in contact kunnen komen (e-mail contact@justski.nl). JustSki wenst met haar diensten het boeken van ski- en snowboardlessen simpel en transparant te maken en te faciliteren dat aanbieders van skilessen in contact komen met (aspirant-)leerlingen en omgekeerd (aspirant-)leerlingen op eenvoudige wijze een les kunnen boeken bij een leraar naar keuze

Website: de Website van JustSki die te bezoeken is op internet via de domeinnaam www.JustSki.nl en, indien aanwezig, via de JustSki App(s). Op de Website wordt informatie aangeboden over beschikbare lessen c.q. leraren, alsook informatie betreffende skioorden, skipistes en dergelijke

Klant: natuurlijke persoon die skiles wenst te nemen en daarvoor gebruik maakt van de Website en/of van een van de via deze Website door JustSki aangeboden diensten

Advertentie: pagina op de Website waarop een dienst (skiles) wordt aangeboden

Aanbieder: Leraar die door middel van een Advertentie zich presenteert op de Website, die skiles aanbiedt en aangeeft welke tijden hij daarvoor (nog) beschikbaar is

Leerling: Klant die via de Website in contact is gekomen met een Aanbieder en een overeenkomst is aangegaan met deze Aanbieder om gebruik te maken van de aangeboden diensten (skilessen nemen).

Leraar: Degene die via de Website in contact is gekomen met een Klant en een overeenkomst is aangegaan met deze Klant om de aangeboden diensten te verlenen (skilessen te geven).

Gebruiker: Aanbieder, Klant, Leerling en Leraar.

Artikel 1: toepasselijkheid en gebruik algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie zoals de JustSki app(s)), op alle diensten die door JustSki worden aangeboden en op alle overeenkomsten die JustSki aangaat bij het gebruik van de Website en/of levering van diensten door JustSki.

1.2 Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van deze Website gaat de bezoeker akkoord met deze algemene voorwaarden. JustSki raadt aan deze algemene voorwaarden voorafgaand aan gebruik van de Website te lezen.

1.3 JustSki kan deze algemene voorwaarden ten allen tijde wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te raadplegen via de Website. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van JustSki gebruik heeft gemaakt.

1.4 Het niet afdwingen van enige bepaling van deze algemene voorwaarden door JustSki heeft niet tot gevolg dat JustSki afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.

1.5 Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met JustSki zijn overeengekomen.

1.6 Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig zijn verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

1.7 Indien men niet akkoord gaat met een of meerdere van de voorwaarden, dient men geen gebruik te maken van de diensten en de Website.

Artikel 2: werkwijze

2.1 Aanbieder/leraar registreert zich op de website. Na controle van de diploma’s en/of bevoegdheden als skileraar, krijgt de leraar een Advertentie waarop hij zijn beschikbaarheid aangeeft.

2.2 Klanten/leerlingen zoeken op bestemming of in een tijdvak naar een geschikte leraar, maken een profiel aan, kiezen hun les of lessen en betalen aan JustSki. Boekingen zijn tot stand gekomen na ontvangst van de betaling en kunnen tot uiterlijk 16:00 op de dag voorafgaand aan de lesdag worden gedaan. (Voorbeeld: Maandag 15:59 uiterlijk boeken voor een les op de dinsdag erna om 9:00) Groepsboeking is mogelijk tot maximaal acht (8) personen per groep per les.

2.3 Leraar en leerlingen worden uiterlijk een week voor aanvang van de les(sen) en na ontvangst van de betaling, in contact gebracht met elkaar. Bij boekingen binnen een week voor aanvang les komen leraar en leerling(en) direct na ontvangst van de betaling met elkaar in contact.

2.4 De leraar geeft les op de afgesproken tijd en plaats aan maximaal acht leerlingen tegelijk per les.

2.5 Na afloop van de les ontvangen de leerlingen een email waarmee zij hun beoordeling kunnen geven over de ontvangen les.

2.6 Na afloop van de les ontvangt de leraar van JustSki zijn overeengekomen betaling, uiterlijk binnen 30 dagen op zijn opgegeven IBAN-rekening.

Artikel 3: toegestaan gebruik van de Website

3.1 Aanbieders kunnen een Advertentie (laten) plaatsen op de Website na toestemming van JustSki.

3.2 Klanten kunnen de Website raadplegen en reageren op de Advertentie van hun keuze door deze aan te klikken op de gewenste datum/tijdstip en deze boeken door een eigen profiel aan te maken. Zij kunnen ten allen tijde dit profiel raadplegen, waarbij een overzicht van de geboekte lessen beschikbaar is.

3.3 Het is Leerlingen slechts toegestaan om één kopie van het op de Website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.

3.4 Het is Gebruikers slechts toegestaan om een hyperlink naar de Website (een technisch commando, dat verwijst naar de Website van JustSki) aan te brengen, indien JustSki daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunnen worden gericht aan contact@justski.nl. Wordt zonder de bedoelde toestemming een dergelijke hyperlink geplaatst, dan behoudt JustSki zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de desbetreffende Gebruiker te verhalen.

3.5 Gebruikers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht.

Artikel 4: tot stand komen van overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand via aanbod en aanvaarding waarbij de betaling geldt als aanvaarding. Het ontbreken van een handtekening op papier doet dan ook niet af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van JustSki gelden in dit kader als afdoende bewijs.

4.2 Aanbiedingen van JustSki zijn vrijblijvend, tenzij JustSki daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden.

4.3 JustSki heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren op voorwaarde van vooruitbetaling.

4.4 Door het leggen van contact tussen leerling(en) en leraar ontstaat tussen hen een overeenkomst waaraan JustSki geen deel heeft.

Artikel 5: bescherming privacy

5.1 Op de Website (www.JustSki.nl/privacy) wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met persoonlijke gegevens en hoe de privacy van Gebruikers wordt beschermd.

Artikel 6: intellectuele eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop geplaatste inhoud berusten uitsluitend bij JustSki en/of haar aanbieders.

6.2 Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en JustSki in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Atikel 7: misbruik van de website

7.1 Als misbruik van de Website wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – aangemerkt:

Gebruik van de Website voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;

Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen scraping”);

Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;

Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JustSki anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, "reverse-engineeren", decompileren of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website.

7.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden.

7.3 Op de via de Website beschikbare data, rust het databankenrecht van JustSki. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van het aanbod op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de eerdergenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan.

Artikel 8: gevolgen misbruik van website

8.1 Indien JustSki aanwijzingen en/of klachten van Gebruikers ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden (indien aanwezig) voor Aanbieders of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, dan kan JustSki onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen:

JustSki kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van JustSki, toegang blokkeren tot de Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. JustSki is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

JustSki kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker aanpassen en/of verwijderen zonder restitutie van enig door Gebruiker betaald bedrag.

JustSki kan geconstateerde feiten melden bij de juiste autoriteiten;

JustSki kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

Artikel 9: beperking aansprakelijkheid JustSki

JustSki sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruiker lijdt door: gebruik van de diensten van JustSki;

onjuiste informatie op de Website. Alle informatie op de Website is geplaatst onder voorbehoud van spel- of typefouten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen via de Website verstrekte informatie, JustSki controleert de juistheid van deze gegevens niet. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden dient men rechtstreeks contact op te nemen met de Aanbieder.

technische storing of een andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is.

wijzigingen in de diensten van JustSki en/of wijzigingen van de website.

9.2 JustSki is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen Klanten/Leerlingen en Aanbieders/Leraren, en evenmin bij alle overeenkomsten die onderling tussen genoemde partijen worden gesloten. JustSki heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de juistheid van de Advertentie, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de Aanbieder en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de Klant. JustSki kan niet garanderen dat de Klant of Aanbieder daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. JustSki is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Gebruikers vrijwaren JustSki in het geval van meningsverschillen met andere Gebruikers dienaangaande.

9.3 De Website kan verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) bevatten. JustSki heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites en kan hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden. JustSki is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van JustSki worden aangeboden.

9.4 Indien JustSki om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan JustSki heeft betaald gedurende drie maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of tot een bedrag van € 100, al naar gelang welk bedrag hoger is.

9.5 Zodra Aanbieders inhoud, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie ("Materialen") op de Website plaatsen, zal JustSki gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, al dan niet door middel van technische koppelingen met websites van derden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. JustSki zal evenmin gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. Gebruikers vrijwaren JustSki hierbij terzake van alle schade en kosten die JustSki lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Artikel 10: advertenties

10.1 Plaatsing van Advertenties kan enkel geschieden door Aanbieders en via de op de Website voorgeschreven wijze. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JustSki is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem.

10.2 Indien een Aanbieder een Advertentie plaatst, geeft de Aanbieder impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsten van Advertenties garanderen Aanbieders voorts dat zij bevoegd zijn tot het plaatsen van al het bij de Advertentie behorende beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke, waarbij JustSki wordt gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder in ieder geval worden begrepen aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten.

10.3 Wanneer een Klant reageert op een Advertentie, geeft deze impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn.

10.4 Aanbieders die Advertenties plaatsen op de Website, gaan een overeenkomst aan met JustSki op het moment dat de Advertentie online is geplaatst.

Artikel 11: bedragen, betalingstermijn, overschrijding, annulering en boetes

11.1 Alle bedragen die door JustSki gecommuniceerd worden als vergoeding voor diensten aan Klanten zijn, tenzij expliciet anders is aangegeven, inclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven.

11.2 Het per les te betalen bedrag kan door JustSki ten allen tijde worden gewijzigd zolang er niet is geboekt. Eenmaal geboekte lessen behouden hun prijs.

11.3 Vergoedingen aan Leraren kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zolang de les niet is geboekt. Na boeking ligt de prijs vast.

11.4 Bij annulering van geboekte lessen door de Leerling binnen 30 dagen na boeking wordt het betaalde bedrag kosteloos teruggestort op de rekening van de betaler. Bij annulering na 30 dagen na de boeking of bij niet verschijnen op de les volgt geen terugbetaling.

11.5 Als een Leerling na 30 minuten na aanvang les niet is verschenen en niet reageert op telefonische oproepen, dan kan de les worden beschouwd als gegeven les en ontvangt de Leraar de overeengekomen vergoeding. De Leraar bewaart een printscreen als bewijs van zijn pogingen tot telefonisch oproepen.

11.6 De Leraar kan binnen 48 uur na boeking deze zonder kosten annuleren . Bij later annuleren of niet verschijnen (no-show) volgt een boete van €50 per lesuur. De vergoeding voor de Leraar voor de niet gegeven les(sen) vervalt uiteraard.

11.7 In geval een Leraar niet op de les verschijnt, dient de Leerling onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met JustSki op nummer + 31 (0) 6 286 10 294 of +31 (0) 6 117 66 443. JustSki zal zijn best doen om de Leraar te bereiken, vervanging te regelen of in overleg met de Leerling(en) de les(sen) op een ander tijdstip plannen. Is dit alles niet mogelijk, dan zal JustSki voor zijn rekening de betaalde bedragen retourneren aan de betaler.

11.8 JustSki kan lessen altijd annuleren indien de veiligheid van Leraar of Leerlingen in het geding is. In dat geval worden betaalde bedragen kosteloos geretourneerd naar de betalers.

11.9 Binnen 30 dagen nadat de Leraar zijn les heeft gegeven betaalt JustSki hem het overeengekomen bedrag zonder dat de Leraar daarvoor een factuur hoeft te sturen.

11.10 De betalingstermijn van alle door JustSki aan Aanbieders gefactureerde bedragen is 14 dagen na factuurdatum.

11.11 Indien Aanbieders het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn hebben voldaan, behoudt JustSki zich het recht voor om, zonder nadere kennisgeving en zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is,

het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of

buitengerechtelijke incassokosten berekend over de hoofdsom volgens de staffel behorend bij het Besluit ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (BIK 2012), in rekening te brengen vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of

Aanbieders (al dan niet gedeeltelijk) toegang tot de Website ontzeggen en alle overige dienstverlening op te schorten tot het moment van betaling, alle door de Aanbieder aangeboden of op de Website geplaatste informatie te verwijderen, waarbij alle corresponderende bijkomende kosten die JustSki hiervoor zal moeten maken voor rekening zullen zijn van de desbetreffende Aanbieder, evenals enige nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode.

11.12 Voor alle abonnementen met Aanbieders geldt dat deze worden aangegaan voor een periode van 12 (twaalf) maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien niet uiterlijk een maand voor het aflopen van de abonnementstermijn schriftelijk is opgezegd, wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd voor wederom een periode van 12 (twaalf) maanden. Abonnementen kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

11.13 JustSki past jaarlijks een inflatiecorrectie toe op de abonnementstarieven die JustSki richting Aanbieders hanteert. Een mogelijke verhoging van de abonnementstarieven als gevolg van de inflatiecorrectie, kan door Aanbieders niet worden aangewend als reden om een afgesloten abonnement tussentijds op te zeggen.

11.14 Bij niet verschijnen van de Leraar op de geboekte les is hij aan JustSki een boete van € 50 per verzuimd lesuur verschuldigd. Voor de verzuimde uren ontvangt hij geen vergoeding. Ook kan JustSki hem van de Website weren.

Artikel 12: specifieke voorwaarden

12.1 Ingeval een Leraar die niet bevoegd is om off-piste les te geven, zich tijdens de lessen met de leerlingen buiten de piste begeeft, dan is dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid. JustSki kan hem om die reden weren van haar platform.

12.2 In geval een Leraar via de Website in contact gekomen is met Leerlingen, dan is het de Leraar niet toegestaan om buiten JustSki om lessen te geven aan deze Leerlingen. JustSki kan hem in dat geval van de Website weren.

12.3 Is een Leerling via de Website in contact gekomen met een Leraar, dan is het de Leerling niet toegestaan om buiten JustSki om rechtstreeks lessen te boeken bij de betreffende Leraar. Ook mag de Leerling de Leraar niet in verleiding brengen om extra lessen te geven buiten JustSki om.

12.4 Leerlingen dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt om zelfstandig te kunnen boeken. Voor jongere leerlingen dient een bevoegd persoon ouder dan 18 jaar de boeking te doen. Bij het verstrekken van een onjuiste leeftijd kan JustSki de betreffende Leerling weren van de Website. Eventueel betaalde bedragen worden gerestitueerd onder aftrek van € 40 administratiekosten.

12.5 Bij weinig sneeuw of slecht weer kan een les altijd doorgang vinden als er tenminste één lift en piste is geopend in het betreffende skigebied. Zijn er in het geheel geen liften en pistes geopend, dan ontvangt de Leerling zijn betaling terug en ontvangt de Leraar geen vergoeding.

Artikel 13: aanvullende voorwaarden en gedragscode voor Gebruikers

13.1 Voor de diensten die JustSki aanbiedt aan Aanbieders kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn waarin een gedragscode is opgenomen www.JustSki.nl/gedragscode. Deze “Aanvullende Voorwaarden” zijn in dat geval onderdeel van deze algemene voorwaarden. Ingeval de Aanvullende Voorwaarden conflicteren met deze algemene voorwaarden, hebben de Aanvullende Voorwaarden voorrang.

Artikel 14: diversen

14.1 Leraar en Leerling zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een ongevallen- en/of reisverzekering, bij voorkeur met dekking van volledige repatriëring.

Artikel 15: toepasselijk recht

15.1 Op deze algemene voorwaarden, de (eventuele) Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: opmerkingen, vragen of klachten

16.1 Opmerkingen en vragen of klachten over de Website of de dienstverlening van JustSki kunnen worden ingediend door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via e-mail contact@justski.nl of schriftelijk. Opmerkingen en vragen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden. JustSki streeft ernaar om zoveel mogelijk binnen 24 uur na ontvangst te reageren.

JustSki vof
Kvk nummer: 71641262
Adres: Choorstraat 10, 2611 JG Delft
Website: www.JustSki.nl
E-mail: contact@justski.nl

JustSki is online

Onze JustSkileraren staan voor je klaar!

Al in 100 dorpen in Oostenrijk

Kijk of jouw gebied erbij zit!
Wij maken gebruik van cookies
Help ons onze website verbeteren

Om deze website beter te laten werken gebruiken wij Cookies en soortgelijke technieken. JustSki maakt gebruik van functionele cookies zodat je bijvoorbeeld JustSkilessen kunt boeken. Wij gebruiken ook analytische cookies om onze website perfect aan te passen aan het gebruik. Door op akkoord te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze technieken. Kijk in ons privacy statement hoe wij met je gegevens omgaan.

Lees hier meer over de cookies die wij plaatsen en over ons privacybeleid.